КЦМ 2000 Груп

kcm2000-logo
Пловдив 4009,
ул. „Асеновградско шосе“
fax: +359 32 623 557
email: office@kcm.bg
website: www.kcm2000.bg

КЦМ 2000 Груп е приемник на активите, ресурсите и ноу-хау на основната производствена единица КЦМ АД, основана през 1961 г. Групата е модерна бизнес структура, изградена и функционираща по европейски стандарт, с висока ефективност на управление на съставните си бизнес единици. Бизнесът на КЦМ 2000 Груп е добре диверсифициран и обединява в себе си различни по формат и дейност фирми с обща цел за развитие и просперитет в национален и световен мащаб. Тясното сътрудничество между тях спомага за успешното развитие на подходяща бизнес среда, повишена конкурентоспособност и реализиране на печеливш растеж на Групата.

КЦМ 2000 Груп е една от най-големите индустриални групи в България. Тя е ключов участник в икономическия живот на страната. Повече от 2 500 сътрудници работят в основните сектори на Групата и концентрират своето внимание върху системни решения, бизнес модели и иновативност в областта на рудодобива и преработката на минерални суровини, производството на крайни метални продукти, индустриалния и стопански сервиз, технологичния инженеринг и търговията. Постоянното оптимизиране на дейността допринася за добрата рентабилност и увеличаване на активите на КЦМ 2000 Груп в дългосрочен план.

Фирмите от Групата развиват активна дейност в предлагането и реализирането на проекти, щадящи и оздравяващи природната среда. Сертификацията по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 е доказателство за постигнатите успехи в управлението на тези процеси. Внедрената Корпоративната Интегрирана Система за Управление / КИСУ/ осигурява увереност на клиентите, че фирмите от КЦМ 2000 Груп предоставят продукти и услуги, отговарящи на техните нужди и съответстващи на нормативните изисквания.